ขอขอบคุณ. ท่าน ดร เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ที่ท่านได้เป็นสะพานบุญ ส่งมอบของให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

ในพื้นที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเขียงราย