นางยุพิน จิตนาวสาร ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี
ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิก ไปบริจาคสิ่งของให้กับ ตำรวจ ทหาร ที่จังหวัดจันทบุรี
แกนนำภาคตะวันออกขอขอบคุณ ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ดร.เพ็ญจันทร์   ล้อสีทองเป็นอย่างยิ่ง