วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร

  1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  2. สนับสนุนและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจัดสวัสดิการทางสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการทาง สังคม๒๕๔๖ ซึ่งเป็นการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร และเป็นกลางทางการเมือง

  4. เพื่อป็นศูนย์กลางประสานองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่าย สมาพันธ์ องค์กร สมาคมมูลนิธิสถาบันการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะ

  5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชราได้รับการคุ้มครองและพัฒนาหญิงและชายมีความเสมอภาคกัน ครอบครัวเป็นปีกแผ่น และมีความเข้มแข็ง รวมถึงคนชราผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  6. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินทีเกิดจากที่อยู่อาาศัย เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เกษตรกร ด้านสิ่งแวดล้อมด้านนเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วม และ เกื้อกูลกันและกัน และเพื่อส่งเสริมการววิจัยคันคว้า ดิน น้ำ ป่า คน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้

  7. ทำงานการเมืองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อัพเดทข่าวสาร